Sveriges medeltida personnamn (SMP)

Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Den tryckta ordboken över medeltida förnamn har nått fram till namnet Jordan. Alla uppslagsformer över förnamnen i samlingarna är nu tillgängliga i ett register. Registret är samordnat med nätutgåvan av ordboken till och med namnet Høyar.

Ett pergamentsbrev.

Om Sveriges medeltida personnamn

Projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP) har två huvudsyften: att skapa en kunskapsbank för forskningen och att tillgängliggöra det kulturarv som de medeltida personnamnen utgör.

En tryckt ordbok över Sveriges medeltida förnamn håller på att utgivas och har nått fram till namnet Jordan. En nätpublikation av ordboken till och med namnet NN är tillgänglig på hemsidan. Nätpublikationen är samordnad med ett register över alla uppslagsformer och hänvisningsformer i förnamnssamlingen. Tillnamnen (binamn och släktnamn) är ordnade i en egen samling, som än så länge saknar register.

Samtliga medeltida personnamn

Ordboken SMP skall uppta samtliga personnamn, både förnamn och tillnamn, som under medeltiden har brukats i Sverige inom dess nuvarande gränser och i Finland, med undantag av rent finskspråkiga namn. År 1520 gäller som ungefärlig gräns framåt i tiden för de medeltida beläggen. Även namn från de gamla danska och norska landskapen tas med: Skåne, Blekinge och Halland samt Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. (De delarna av landet är tidigare behandlade i Danmarks gamle Personnavne (DGP) och i E. H. Linds ordböcker, Norsk-isländska dopnamn och Norsk-isländska personbinamn från medeltiden.)

Omkring en miljon namnbelägg

Projektet bygger på omfattande samlingar av medeltida personnamn. Ända sedan 1943 har flera generationer studenter och medarbetare i projektet samlat in emot en miljon namnbelägg ur praktiskt taget alla kända medeltidsdokument, med övervikt för pergamentsbrev om jordtransaktioner, arv etc. och jordeböcker samt kyrkliga längder av alla slag intill ca 1520. Från senmedeltiden finns städernas s.k. tänkeböcker med ett myller av namn, när borgare och småfolk trängs inför rådhusrätten i skiftande rättssaker eller betalar sin skatt. Huvudvikten har lagts vid namnformer ur samtida handskrifter.

Vid sidan av den i princip fullständiga medeltidssamlingen finns ett representativt urval av namn från 1500-talets äldre jordeböcker, tiondelängder och vissa tryckta källor.

SMP påbörjades 1943, kom 1947 under Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien och blev statlig myndighet 1984. Sedan 1998 ingår SMP i Namnarkivet i Uppsala inom Institutet för språk och folkminnen.